Kategorie

 

Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

§ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné podmínky určují zásady nakupování v níže uvedeném internetovém obchodě Prodávajícího www.patomika.cz
2. Prodávajícím v níže uvedeném internetovém obchodě je :
K.B. Nikiel se sídlem 28. října 2663/150, 702 00, Ostrava Česká Republika
IČ provozovatele: 01235303 plátce DPH - DIČ CZ683169309
3. Kancelář Prodávajícího je otevřená pro klienty od pondělí do pátku  
na telefonním čísle 00420 607869837
a také na e-mailové adrese obchod@patomika.cz
4. Internetový obchod Prodávajícího nacházející se na internetových stránkách na adrese www.patomika.cz  umožňuje nakupování pomocí internetu.
5. Internetový obchod Prodávajícího na adrese www.patomika.cz - česká verze.- provádí zásilkový prodej na území České republiky dle zásad stanovených těmito všeobecnými podmínkami a dle obecně platných právních předpisů České republiky 
6. Zákazníkem dle těchto všeobecných podmínek je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právního charakteru, vzniklá v souladu s obecně platnými právními předpisy samostatně vystupující v obratu, podávající objednávku v internetovém obchodě Prodávajícího.

§ 2. NABÍDKA A CENA
1. Ceny zboží v internetovém obchodě www.patomika.cz jsou uváděny v Kč včetně DPH.
2. Pro Zákazníka a Prodávajícího jsou závazné ceny zboží uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího od okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího, až po realizaci prodeje Prodávajícím.
3. V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na poštovné a balné. Tyto náklady jsou zvlášť přičteny k hodnotě objednávky.

§ 3. REGISTRACE
1. Zákazník, který chce v plném rozsahu využívat systém internetového prodeje Prodávajícího, se musí zaregistrovat. V důsledku registrace Zákazník bude identifikován systémem pomocí přihlašovacího jména/identifikátoru a hesla.
2. Zákazník je povinen vyplnit všechny kolonky označené jako povinné spolu s akceptací těchto všeobecných podmínek. Nevyplnění všech kolonek a neakceptování těchto všeobecných podmínek internetového obchodu www patomika.cz bude považováno za odstoupení od registrace.
3. Prodávající se zavazuje k zachování utajení osobních údajů uvedených v registračním formuláři.
4. Zboží nabízené v našem internetovém obchodě je možné objednat po registraci.

§ 4. PODÁNÍ OBJEDNÁVKY
1. Zákazník podává objednávku na vybrané zboží v obchodě Prodávajícího prostřednictvím internetu. Všechny Zákazníkem vyplněné objednávky, podané prostřednictvím internetu, jsou pro něj závazné.
2. Podání objednávky na Zákazníkem vybrané zboží je realizováno vložením tohoto zboží do košíku.
3. Vložení zboží do košíku není chápáno jako objednávka.
4. V objednávce je nutno uvést název zboží, počet kusů, druh balení, cenu, místo a způsob odběru dodávky.
5. Objednávka musí obsahovat základní údaje o Zákazníkovi, potřebné pro vystavení faktury Prodávajícím. Zvláště pak jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo sídla a IČO nebo DIČ.
6. Zákazník potvrdí objednávku na konci procesu objednávání. V okamžiku kliknutí na tlačítko „Objednávám“, Zákazníkova objednávka bude uznána za závaznou pro obě strany.
7. Podání objednávky znamená, že Zákazník:
- se seznámil a akceptuje tyto všeobecné podmínky,
- nakupuje rozvážně a promyšleně,
- provedl autorizaci objednávky teprve po důkladném seznámení se a pochopení všeobecných podmínek.
8. Po ověření údajů v podané objednávce Prodávající odešle elektronickou poštou Kupujícímu potvrzení přijetí objednávky k realizaci.
9. Zásilka se považuje za doručenou dodáním do vlastních rukou adresáta, resp. osobě oprávněné v objednávce nebo jiné oprávněné osobě zdržující se v době doručení na místě dodání.
10. Zákazník provede kontrolu správnosti informací a údajů obsažených v potvrzení přijetí objednávky. V případě, že Zákazník objeví neshodu mezi odeslanými údaji a údaji na potvrzení objednávky, je povinen ihned oznámit tuto skutečnost elektronickou cestou Prodávajícímu. Neoznámí-li Zákazník připomínky k obdrženému potvrzení objednávky v termínu 12 hodin od data jejího obdržení, znamená to, že nemá žádné výhrady/připomínky.
11. Nesprávně vyplněný formulář objednávky nebude zohledněn.
12. Zákazník zaregistrován v databázi Prodávajícího, se zavazuje při další objednávce k předání Prodávajícímu veškerých informací týkajících se změn právního statutu firmy, změny adresy bydliště čí sídla a aktualizace informací potřebných k vystavení faktury. Prodávající nenese zodpovědnost za skutky nesplnění Zákazníkem všech požadovaných procedur.

§ 5. ZMĚNY V OBJEDNÁVCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. V případě odstoupení od smlouvy a úspěšného vrácení zboží Prodávající vrací Zákazníkovi finanční částku ve lhůtě do 14 dnů od data vrácení zboží. Zákazník je povinen uvést bankovní účet, kam má být odeslána finanční částka.
2. V případě, že nastanou okolnosti úplně nebo částečně znemožňující realizaci objednávky, Prodávající si vyhrazuje právo pozdržení nebo úplného odstoupení od realizace objednávky. O této skutečnosti je povinen informovat Zákazníka.
3. Pokud Prodávající nebude moci doručit zboží z důvodu jeho nedostupnosti, je povinen neprodleně nejpozději však do 10 dnů od uzavření smlouvy, informovat o této skutečnosti Zákazníka a vrátit celou obdrženou částku, pokud byla již uhrazená.

§ 6. VÝMĚNA / VRÁCENİ ZBOŽÍ
1. V případě, že jste po obdržení Vašeho objednaného zboží zjistili, že Vám nesedí velikost, popř. by jste chtěli vyměnit dané zboží za jiné, rádi Vám vyhovíme.
Zákazník má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
Nejprve nás však prosím kontaktujte buď telefonicky, nebo emailem nejlépe do tří dnů ode dne převzetí zásilky,  abychom byli o celé věci předem informováni.

2. Vrácené zboží je nutné zaslat doporučeně, ne na dobírku, a to na adresu:
K.B. Nikiel  P.O. BOX 31 Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín
Na adrese fakturační ( Ostrava) se zásilky nepřijímají a vrací se automaticky zpět !!!  

3. Proveďte prosím novou objednávku prostřednictvím obchodu a přidájte komentář: výměna.   Pokud budou všechny dané podmínky splněny, zašleme Vám nové zboží v nejbližším možném termínu po vrácení zboží, které se bude měnit.
4  První výměna zboží je zdarma, další výměny jsou zpoplatněny, dle našich tarifů dopravy. Náklady na vrácení zboží prodejci hradí kupující
5. Podmínky vrácení zboží:
- zboží  nebylo užíváno, zboží  nesmí nést známky užívání ani být poničené,
- k vrácenému zboží přiložíme vyplněné a podepsané prohlášení o odstoupení od smlouvy a kopii dokladu o nákupu (fotokopii faktury),
- vracené zboží musí být zabaleno v pevném obalu (např. kartonová krabice), který chrání zboží před poškozením při transportu. V případě, že zboží nebude řádně zabaleno a dojde k poškození během transportu, nebude vaše žádost vyřízena kladně.
- vracení nemůže proběhnout formou dobírky,
- z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích Je proto důležité SPODNÍ PRÁDLO zkoušet na spodní prádlo především v intimních partiích.
- zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka
- Kupující bere na vědomí, že znečištěné, poškozené nebo opotřebované spodní prádlo je dále neprodejné, a že v tomto případě bude prodávajícím účtována kompenzace ve výši 70 % z ceny vraceného zboží.  Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat.

§ 7. TERMÍN REALIZACE DODÁVKY A ODBĚR
1. Prodávající se zavazuje připravit zboží na prodej a předání kurýrní firmě nebo poště za účelem dodání Zákazníkovi. Zboží je dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
2. Termín realizace objednávky je nejčastěji od 1 do 6 pracovních dnů po přijetí platby na účet.. Termín může být stanoven Prodávajícím v potvrzení objednávky. V dohodnutém termínu Prodávající odesílá Zákazníkovi objednané zboží prostřednictvím kurýrní firmy nebo české pošty.
3. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění nebo nedodání zásilky v důsledku uvedení v objednávce chybných údajů, a rovněž za zpoždění způsobené kurýrní firmou nebo poštou, prostřednictvím které bylo zboží odesláno, nebo nedodání zboží dodavatelem dodavatelem zboží či vyšší moci.
4. Neodebrání objednaného zboží s potvrzenými objednávkami ve lhůtě delší než 30 dnů od data odeslání Prodávajícím potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi, dává Prodávajícímu možnost odstoupení od smlouvy a zatížení Zákazníka dodatečnou smluvní pokutou ve výši hodnoty neodebraného zboží. Zákazníkovi zaniká právo na odběr zboží, neodebrané zboží bude přepracováno nebo prodáno.
5. Zboží bude Zákazníkovi vydáno v balení obvyklém pro daný druh zboží a způsob přepravy, jak rovněž umožňující jeho identifikaci.
6. Před potvrzením příjmu zboží a zaplacením kurýrovi, Zákazník je povinen zkontrolovat shodu objednávky s dodaným zbožím. V případě nesouladu je povinen toto ohlásit kurýrovi a neprodleně kontaktovat Prodávajícího, za účelem vysvětlení rozdílů a urychlené nápravy, a dohodnutí termínu nové dodávky.

§ 8. ZÁRUKA A REKLAMACE
1 Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem.
2. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele
3. Na zboží nabízené v internetovém obchodě se vztahuje záruka výrobce na jím určených zásadách, pokud výrobce stanoví tuto záruku. V tomto případě Zákazník obdrží spolu s fakturou záruční list.
4. Pokud výrobek nevlastní samostatný záruční list výrobce, směrodatným dokumentem pro podání reklamace je faktura vystavená Prodávajícím.
5 Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.  Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (například změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
6. Zákazník sám a na vlastní náklady dodá zboží do servisu a následovně si jej také po opravě vyzvedne.

§ 9. ZPŮSOB PLATBY
Prodávající připouští následující způsoby platby za nakoupené zboží:
1. Platba převodem. Platba je prováděna před zahájením realizace objednávky na bankovní účet uvedený Prodávajícím na potvrzení objednávky. Zboží je odesláno na adresu Zákazníka nejdříve po provedení platby.
2. Zaslání na dobírku.

§ 10. OCHRANA OSOBNÍCH DAJ
1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze
3. Pro nakupování v internetovém obchodě je nutno uvést kontaktní informace (např.: adresa, telefon, e-mail) a rovněž informace nutné pro vystavení faktury a dodání zásilky.
4. Údaje vepsány Zákazníkem do formuláře nebo oznámeny jiným způsobem jsou využívány firmou Prodávajícího výlučně za těmito účely.
5. Veškeré informace o Zákazníkovi jsou uchovávány Prodávajícím a zpracovávány při zachování bezpečnostních prostředků, splňujících požadavky platných právních předpisů.
6. Prodávající může zpřístupnit Zákazníkovy údaje třetím osobám výlučně se souhlasem a vědomím Zákazníka.

§ 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Prodávající není povinen ověřovat údaje a informace uvedené Zákazníkem.
2. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku působení třetích osob, zvláště spojené s neoprávněným vniknutím do teleinformačního systému, neautorizované změny údajů a použití osobních údajů Zákazníka, jeho identifikátoru nebo hesla třetími osobami. A rovněž za poruchy v chodu teleinformačního spojení a serverů.
3. Všechny spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny smírně, v případě, pokud nedojde k dohodě, vzniklý spor bude řešen u soudu, věcně a místně příslušný Prodávajícímu.
4. Součástí těchto všeobecných podmínek je nabídka zboží včetně cen na adrese www. patomika.cz
5. V záležitostech neřešených těmito všeobecnými podmínkami jsou závazné předpisy České republiky.